TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
725 ZİYARETÇİ
 • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
 • ADRES: İstiklal Mh. 398.Sk. ASÇELİK İŞ MRK. NO:1 B:1/20 SERDİVAN/SAKARYA
 • TELEFON: 0 264 277 92 92
 • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA

Hakkında

Sakarya Müteahhitler Birliği 4 Haziran 2010 yılında Sakarya’da kurulmuş kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. SMBD, Sakarya’da inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil etmektedir. SMBD üyesi firmalar, sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretimi ve pazarlaması faaliyetlerini de sürdürmektedirler.

Amacımız, üyelerimizin mevcut pazar içinde hak ve çıkarlarını korumak, rekabet gücünü arttırmak ve kendi aralarında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek olmakla beraber, SMBD olarak resmi ve özel kuruşlar ile işbirliğini ilke edindik. Bu çerçevede sektörle ilgili konularda kamuoyunun bilgi düzeyini yükseltmek, hukuki, teknik ve ekonomik konularda kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, Üniversite ile diyalog çerçevesine mesleki standartları geliştirmek amaçlarımız arasındadır.

Yönetim

Başkan : Kadir SAVAŞ

Başkan Vekili : Yüksel AVŞAR

Başkan Yardımcısı : Yahya BÜYÜKSARAÇOĞLU

Başkan Yardımcısı : İbrahim KAHYA

Başkan Yardımcısı : Cengiz BAYAR

Başkan Yardımcısı : Murat BAYRAK

Muhasip : M. Kamil SÖZDUYAR

Üye : Köksal SALTIK

Üye : Recep ÇEPNİ

Üye : Ali ÇELİK

Üye : Haldun BİLEK

Üye : Hüseyin GENÇALİ

Üye : R.Zeynep ALKAN

 

Tüzük

SAKARYA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM – KURULUŞ, AMAÇ VE KONU

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1

Derneğin adı “SAKARYA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ”dir. Dernek merkezi Sakarya’dadır.Şubesi yoktur.

Sakarya Müteahhitler Birliği Derneği kısa ad olarak “SMB” biçiminde yazılacak ve “Dernek”olarak anılacaktır.

Dernek adı İngilizce olarak,”Sakarya Contractors Association” şeklinde ifade edilecek ve kısa ad olarak “SCA” kullanılacaktır.

Derneğin Amacı:

MADDE 2

 1. Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı; Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefinin ve ilkelerinin özümsendiği bir ortamda siyasi, ekonomik ve toplumsal yapının gelişmesine, demokratik ve laik hukuk devletinin tüm kurumları ile yerleşmesine katkıda bulunmaktır.
 2. Türkiye’de piyasa ekonomisinin hukuksal, kurumsal ve finansal altyapısının yerleşmesine katkıda bulunmaktır.
 3. İnşaat sektörünün çağdaş standartlara uygun olarak ve ulusal stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sürekli, dengeli ve planlı bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve bu yönde karar verici kuruluşların politika geliştirme ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
 4. İnşaat sektöründe ülke genelinde ve uluslar arası düzeyde rekabet gücü yüksek; ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu; doğal, tarihi ve kültürel çevreye saygılı bir yapı ve işleyişin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 5. Sakarya’nın stratejik işbirliklerine sektörel  entegrasyonu hızlandırmak ve bu yönde sektörel potansiyelin en etkili şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.
 6. Türkiye’nin rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir yeri bulunan müteahhitlik hizmetlerinde, verimliliğin arttırılması için sermaye, insan gücü ve doğal kaynaklarımızın en etkin biçimde kullanılabilmesini sağlayacak gelişmeleri teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulmasında karar mercilerini bilgilendirmektir.
 7. Ulusal, sektörel ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla stratejik ve uygulamaya dönük işbirlikleri yapmak, ortak düşünce ve eylem platformları yaratmak ve bunlarda aktif rol almaktır.
 8. Ulusal, sektörel ve kurumsal hedefler doğrultusunda üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, ortak sorunlara çözüm üretmek, üyelerinin hak ve yararlarını korumaktır.
 9. İş ahlakı ilkelerinin başta üye topluluğu olmak üzere tüm sektörde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.
 10. Görüş ve önerilerini, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlara ve basın aracılığıyla da kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve eylem ağları oluşturmaktır.

Derneğim Çalışma Konuları:

MADDE 3

SMB amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

 1. Sakarya’daki inşaat sektörünün ülke genelinde ve uluslar arası platformda rekabet gücü ve payını arttırmak amacı ile pazardaki gelişmeleri sürekli izlemek, araştırmak, tanıtım yapmak, yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yurtdışından heyetler davet etmek, yurtdışına heyetler göndermek, ülkemizin yabancı ülkelerle yurtiçinde veya yurtdışında yapacağı işbirliği toplantılarına katılmak, Türk ve yabancı kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak,
 2. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, inşaat sektörü ile ilişkili olan, mevcut ve gelecekte kurulacak yerli ve yabancı, özel ve kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıflar, dernekler, şirketler, birlikler, federasyon ve benzerleri ile derneğin ilgilendiği konularda işbirliği yapmak,
 3. İnşaat sektöründe çağın gereklerine uygun meslek standartlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 4. İnşaat, tesisat ve montaj işlerinde çalışanların örgütlenmelerini ve meslek standartlarına uygun olarak çalışmalarını sağlayıcı önlemleri almak,
 5. İnşaat sektöründe ve üye topluluğu içerisinde meslek disiplini ve ahlakının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, özümsenmesi ve uygulamalara yansıtılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, bu yönde gerekli önlemleri almak,
 6. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyette bulunan müteahhitlik firmaları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
 7. Müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin, inşaat makinaları ve malzemeleri sanayinin gelişmesini sağlayıcı, pazardaki rekabet gücünü ve pazar paylarını arttırıcı çalışmalar yapmak,
 8. Ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve daha fazla döviz elde etmek üzere müteahhitlik kuruluşlarının yurtdışında daha çok iş almalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmak, iş yaptıkları ülkelerde çıkabilecek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,
 9. Yurtiçinde ve yurtdışında sektörü ilgilendiren fırsat ve tehditleri izlemek, araştırmak ve bu konularda uygun stratejiler geliştirerek hayata geçirilmesini sağlamak,
 10. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak olan önemli ihaleleri izlemek ve bu ihalelere ait dökümanları sağlayarak ilgililere duyurmak,
 11. İnşaat malzemelerinin yapımını ve ihraç edilmesini desteklemek, bu konularda döviz sağlayacak ve kalkınma planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacak çalışmalarda bulunmak üzere kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve gerekli araştırmaları yapmak,
 12. İnşaat sektörünün istihdama katkısını, sektördeki işgücü kalitesini, işgücü verimliliğini ve iş güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapmak,
 13. Yurtiçi ve yurtdışı inşaat işlerinde çalışacak her türlü personelin meslek içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, bununla ilgili valilik kanalıyla meslek okullarında bölüm açtırmak,
 14. Yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinden en fazla randımanı almak, tanıtım yapmak ve gelişmiş teknolojinin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yayınları yapmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenlemek,
 15. Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, bilim ve araştırma kuruluşlarının inşaat sektörü ile ilgili araştırma, planlama, uygulama ve denetim işlevlerine katkıda bulunmak ve bu konularda toplumun her kesimiyle işbirliği yapmak,
 16. İnşaat sektöründe Sakarya başta olmak üzere ülkenin ve müşteri konumundaki kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere kalite ve maliyet performansı yüksek yapı üretiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 17. İnşaat, tesisat, imalat ve montaj müteahhitliği yapan Türk ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, birlikler, federasyonlar ve benzer teşekküllerin uluslar arası ve ulusal alanda işbirliği yapmalarını sağlamak,
 18. Kamu kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde müteahhit, bilirkişi ve hakem isimleri bildirmek,
 1. Rayiçler, fiyat analizleri ve birim fiyatlar üzerinde gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, piyasada oluşabilecek bilgi kirliliğini önleyici açıklamalar yapmak,
 2. Ekonomik, mali ve teknik alanlarda ulusal ve uluslar arası platformlarda karşılıklı bilgi, görgü ve teknoloji alışverişinde bulunulmasını sağlamak,
 3. Üyelerin yurtdışı ve yurtiçindeki müteahhitlik hizmetleri pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak için gerekli önlemleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlayıcı çalışmaları yapmak,
 4. Derneğin amacı ve çalışma konularında ulusal veya uluslar arası organizasyonlar yapmak, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla, işverenler nezdinde üyelerinin hak ve yararlarını korumak,
 5. Üyeleri arasında üretime dönük işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek üzere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Çalışma Biçimi

MADDE 4

SMB amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 1. Gerçek ve tüzel kişileri üye olarak alabilir,
 2. Dernek amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip dernek, vakıf, federasyon vb. kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir.
 3. Uluslar arası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde;
  • Uluslar arası faaliyette bulunabilir,
  • Yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmak,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir,
  • Yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olabilir.
 4. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
 5. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, aynı ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edebilir.
 6. Yardım ve bağış alabilir ve verebilirler; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 7. Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb. çalışmalar yapabilir; bilimsel, sosyal, kültürel, entelektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb. düzenleyebilir. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalayabilir.
 Kurucular
MADDE 5
Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.
SMB Kurucu Üyeleri :
ÜYE SIRA NO ADI SOYADI ADRES
1 KADİR SAVAŞ İstiklal Mahallesi 310 No’lu sk. Serdivan / SAKARYA
2 REŞAT USTURBELLİ Karaman Mah.1452 Küme evleri 1/6 No. Adapazarı /SAKARYA
3 ORHAN ÜNVER Aşağı Dereköy Serdivan / SAKARYA
4 SÜLEYMAN BAŞ İstiklal Mahallesi 342 sk. 2/30 Serdivan / SAKARYA
5 CENGİZ BAYAR Korucuk mah. 1689 Küme Evl. No:9/6 Adapazarı / SAKARYA
6 YÜKSEL AVŞAR İstiklal mah.321.sk. No:9/4 Serdivan / SAKARYA
7 HÜSEYİN EMANET Şeker mah.884 nolu sk. Cevizli Park Evleri No:13A/2 SAKARYA
8 AHMET BAYRAK Bahçelievler mah.Limonlu sk. No:12/A-7 Serdivan / SAKARYA
9 ZÜLFÜ DURMUŞ İstiklal mah.319.sk. No:22/1 Serdivan / SAKARYA
10 RECEP ÇEPNİ Altınova mah.Taraklı sk. 48/6 Osmangazi / BURSA
11 TAYYİP KABA Şirinevler mah.Çetin sk. No:4/5 adapazarı / SAKARYA
12 HÜSEYİN ABALI Şeker mah.Şehit Ekrem Bayramoğlu sk. No:14/1 SAKARYA
13 ÇETİN KAN Merkez mah.1020.sk.Çakır Apt.No:1 Kat 2 Daire 4 Erenler / SAKARYA
14 KÖKSAL SALTIK Şeker mah.827 No’lu sk. No:1/1 Adapazarı / SAKARYA
15 BURHAN TAN Arabacı Alanı mah.501. sk.No:4/1 Serdivan / SAKARYA
16 TUNCAY ÇİL Çaybaşı Yeniköy mah.Menderes Cad. No:28/e Erenler / SAKARYA
17 İBRAHİM KAHYA Maltepe mah.Orhangazi Cad.Gül Apt. No:54 Kat3 Adapazarı / SAKARYA
18 HAKKI AKYÜZ Dilman mah.6024. sk.No:1/4 Erenler / SAKARYA
19 YILMAZ DÜNYA Kemalpaşa mah.Tokatdere sk. No:16 Serdivan / SAKARYA
20 YAHYA BÜYÜKSARAÇOĞLU Semerciler mah.Sait Faik sk. No:44 Abasıyanık Apt. D3 Adapazarı / SAKARYA
21 ATİLLA ALKAN Şeker mah.846 No’lu sk. 1C/1 Adapazarı / SAKARYA
22 UĞUR ÇELİK Kemalpaşa mah.Usta sk. No:16/6 Serdivan / SAKARYA
23 iBRAHİM UYSAL Yenigün mah.Çakmak sk.No:1 Daire 9 Adapazarı / SAKARYA
24 R.ZEYNEP ALKAN Korucuk mah. 2968 Küme Evl. 3 Manolya/ 7 Adapazarı / SAKARYA
25 MURAT SALİHOĞLU İstiklal mah. 5. Cadde No:34 Serdivan / SAKARYA

İKİNCİ BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyeliğe Kabul Şartları

MADDE6

Üyelik için Genel Kabul Şartları

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin SMB ye üye olabilmesi için,

 1. Yukarıda belirtilen Dernek amaç ve çalışma konularının kabul etmesi,
 2. Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan ekte belirtilen “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı kabul etmesi,
 3. Dernek gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması,
 4. 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olması,
 5. SMB iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olması,
 6. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,
 7. Önceden belirtilen giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,
 8. Mevcut asil üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi, gerekmektedir.

A.Tüzel Kişi Üye Şartları

 1. 6. Madde nin “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak,
 2. SMB üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini yazılı olarak bildirmek,
 3. İnşaat, tesisat, imalat ve montaj müteahhitliği ile iştigal etmek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge ile kanıtlamak,

B.Gerçek Kişi Üyelik Şartları

 1. Madde ile belirlenen “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olan, Dernek üyesi gerçek veya tüzel iki kişi tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla, öneren şirketin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili üst düzey yöneticisi olan en fazla iki gerçek kişi Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olarak kaydedilebilir.

Bu durumda, gerçek kişi veya kişileri SMB üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üye veya üyelerin SMB ye oluşacak borçlarını ödemeyi taahhüt eder.

Üyelik Türleri

MADDE 7

SMB ne üye olacak gerçek ve tüzel kişilikler için Asil Üyelik, Onur Üyeliği ve Katılımcı Üyelik olmak üzere üç tür üyelik vardır.

1- Asil Üye     2- Onur Üyesi    3- Katılımcı Üye

Asil Üye :

Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir.

Asil Üye,

 • Seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 • Tüm hak ve yetkilere sahip olarak SMB nin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir,

Onur Üyesi :

Onur üyeliği bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir.

Onur Üyeliği sektöre. SMB ye, ülkemize veya insanlığa, ulusal veya uluslar arası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş bir kişiye Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun aldığı kararla verilen üyeliktir. Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek şahıslardır. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Dilerlerse aidat ödeyebilirler. Yüksek Danışma Kurulunda görev alabilirler.

Katılımcı Üye :

SMB nin amaç ve çalışma konularını benimseyen, faaliyet alanı inşaat sektörü ile doğrudan veya dolaylı ilişkide olan, kendi dalında ulusal ve uluslar arası ölçekte teknik, idari, ekonomik ve mesleki yönden tanınmış ve başarısını kanıtlamış olan, katılımcı üye olmak istediğine dair yazılı başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alacağı karar ve katkı payını ödemek isterse katılımcı üyeliğe kabul edilen kişidir.

Katılımcı üyelerden herhangi bir ücret talep edilemez.

Katılımcı üye, bu Tüzük hükümleriyle asil üyelere tanınan hak ve yetkilere sahip değildir. Yalnızca Yönetim Kurulunun belirleyeceği çalışma ve etkinliklere katılabilir.

 • Katılımcı üye, üyelik  başvurusunun kabul edildiği tarihten itibaren en fazla (2) yıl için katılımcı üye haklarına sahip olacaktır. Bu süre sonunda katılımcı üyelik hakkı kendiliğinden sona erer.
 • Yönetim Kurulu salt çoğunluğu ile alacağı kararla hiçbir gerekçe göstermeden katılımcı üyenin yukarıda yazılı üyelik haklarını sona erdirebilir, katılımcı üyenin bu karara karşı hiçbir merciiye itiraz hakkı yoktur.
 • Katılımcı üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir, oy hakkı yoktur.

Üyelik İşlemleri

MADDE 8

Derneğe asil üyeliği işlemleri aşağıda açıklanmaktadır.

 1. Dernek asil üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak ekinde ilgili dokümanlarla birlikte SMB Yönetim Kuruluna sunarlar,
 2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur. Yönetim Kurulu isteğin reddi kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.
 3. Adayın Yönetim Kurulu kararıyla SMB üyeliğine kabul edilmesi ve giriş ödentisinin en geç (30) gün içinde ödenmesi kaydıyla üye kayıt işlemleri tamamlanır. (30) günlük süre içerisinde giriş ödentisinin ödenmemesi halinde aday SMB üyeliğine hak kazanamaz.

Üyelikten Ayrılma

MADDE 9

Her üye dilediği zaman SMB üyeliğinden ayrılabilir.Bu isteklerin yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekli ve yeterlidir.Bu suretle üyelik kayıtları defterden silinir.Ancak birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 10

SMB üyeliği gerçek kişilerin ölümü veya tüzel kişiliğin kaybedilmesi hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Ancak birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 11

Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin Dernekle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

a)Dernekler Kanununda veya SMB Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfının yitirilmesi,

b)Bir yıla ait ödentisinden borcu olan ve o yılın bitiminden sonra altı ay içinde bu borç ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi için yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması,

c)SMB Tüzük hükümleri, İç Yönetmelikleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü haklarında Etik Kurul tarafından üyelikten çıkarılma şeklinde bir görüşün Yönetim Kuruluna iletilmesi,

Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını (10) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

Üyeliğin Askıya Alınması

MADDE 12

a)Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görev alanların Dernek üyelikleri, kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla iki yıl için askıya alınabilir. Üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda üyenin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir.

Bu şekilde üyeliğin askıya alınması halinde üye aidat ödemeyebilir, dernek çalışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.

b)SMB Tüzük hükümleri, İç Yönetmelikleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü Etik Kurul tarafından hakkında inceleme yapılan üyenin, üyeliğinin askıya alınması için Yönetim Kurulu kararı alınabilir.

Bu şekilde üyeliğin askıya alınması halinde üye, aidatlarını öder, mükellefiyetlerini yerine getirir ancak dernek çalışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.

c)Yönetim Kurulu tarafından 11. Maddenin (c) şıkkı uyarınca verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı üye tarafından Tüzüğün bu konuya ilişkin hükümlerine uymak kaydıyla itiraz halinde, üyelikten çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar üyenin üyeliği askıya alınmış sayılır. Üyenin tüm hak ve hükümlülükleri devam eder, üyelikten ihraç kararının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında oy kullanamaz.

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Askıya Alınması Kararlarına İtiraz

MADDE 13

Yönetim Kurulu tarafından 11. Maddenin (c) şıkkı uyarınca alınan “üyelikten çıkarılma” ve “üyeliğin askıya alınması” kararlarına karşı, üyelikten çıkarılan veya üyeliği askıya alınan üye, kararın kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren (15) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç (30) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı taktirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Derneğin Organları

MADDE 14

SMB nin organları aşağıda sıralanmıştır ;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Etik Kurul
 5. Yüksek Danışma Kurulu

Genel Kurul, Görev ve Yetkileri

MADDE 15

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup asil üyelerden oluşur. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Gerçek kişi bir üye oyunu yalnızca bizzat kendisi kullanabilir, yetki belgesi veya vekaletname ile oy kullandırılamaz veya temsil edilemez.

Üye tüzel kişi adına yetkili temsilci Genel Kurula katılıp oy kullanabilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerilerin görüşülüp karara bağlanması,
 3. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Denetleme Kurulunun denetim raporunun görüşülüp onaylanması ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. SMB adına taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip dernek, vakıf ve federasyon vb. gibi kuruluşlar kurulmasına, kurulmuş olanlara üye olunmasına veya ayrılmasına karar verilmesi,
 8. SMB nin uluslar arası faaliyette bulunmasına; benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmasına veya ayrılmasına; yurtiçinde veya yurtdışında dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar verilmesi,
 9. Yurtiçinde ve yurtdışında katılım kararı verilen kurum ve kuruluşlarda SMB yi temsil edecek kişinin üyeler arasından veya gerektiğinde üyeler dışından seçilebilmesi için SMB Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. SMB nin, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan, kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olunması veya ayrılmasına karar verilmesi,
 11. Yasalar ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerin onaylanması,
 12. Yönetim Kurulunun 11.Maddenin (c) şıkkı uyarınca verdiği, üyelikten çıkarılma ve üyeliğin askıya alınması kararlarına ilişkin itirazları görüşüp nihai kararın verilmesi,
 13. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulmasına karar verilmesi,
 14. SMB nin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin yapılması, gerekli olan diğer konularda karar verilmesi,
 15. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 16. SMB nin feshine ve mal varlığının dağıtılma şekline karar verilmesi

Genel Kurulların Toplantı Yeri ve Tarihleri

MADDE 16

Genel Kurul toplantıları SMB merkezinin bulunduğu Sakarya da yapılır.

Olağan Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerek gördüğü hallerde yahut asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine SMB merkezinin bulunduğu Sakarya da yapılır.

Denetleme Kurulunun veya asil üyelerin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı yapılması isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurul toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Genel Kurul Çağırma Yöntemi

MADDE 17

Yönetim Kurulu Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri bir liste halinde belirler.

Giriş veya yıllık ödentilerini tam olarak ödememiş bulunan üyeler Genel Kurula katılma, oy kullanma hakkını haiz değildir.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek sureti ile  toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında en az bir haftalık süre olması gerekir.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile de bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de açıklanmak suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve mahallin en büyük mülki amirliğine de bir yazı ile duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 18

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü

MADDE 19

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine de bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı salonuna girerler.

Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir divan başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy kullanması gerekir.

Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Toplantı sonunda Başkanlık Divanı toplantı tutanağını düzenleyerek imza eder. Tutanak ve bütün belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak görüşülmesi de zorunludur.

Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden üye, muhalefet nedenini Divan Başkanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu

MADDE 20

Yönetim Kurulu onüç asil üyeden teşekkül eder. Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için SMB üyeleri arasından gizli oyla onüç asil ve onüç yedek üye seçilir. Bu seçim önceden hazırlanmış listeler marifetiyle yapılır. Üyelerden en çok oy alan ilk onüç üye asil ondan sonra gelen onüç üye yedek olarak tespit olunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri

MADDE 21

 1. Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere ve kendi saptayacağı zamanlarda olağan olarak üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Başkanın daveti veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun istemi ile olağanüstü toplanabilir.
 3. Toplantıya Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan Vekili ve onun da yokluğunda Sayman üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.
 4. Başkan SMB yi temsil eder, Başkanın yokluğunda Başkan Vekilleri Başkana vekalet eder. Sayman üye SMB nin mali işlerini yürütür.
 5. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.
 6. Yönetim Kurulu kararları tutanağa çevrilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 7. Özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulunun vereceği kararla müstafi sayılabilir.
 8. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 9. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 22

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

a)Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda SMB nin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

b)Derneği  temsil etmek veya bunun için kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

c)Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)SMB iş ve işlemlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek,

e)Türk uyruğunda olmayanların Dernek üyeliğine kabul edilmesi halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

f)Genel Kurul toplantılarını zamanında yapmak, toplantılara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,

g)Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,

h)Çalışma Grupları kurmak, idari ve teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanmak veya idari ve teknik müşavir istihdam etmek,

i)Üye Kabul Yönetmeliği ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli görülen İç Yönetmeliklerin hazırlanması,

j)Üye Kabul Yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmak ve üyelikten çıkarma işlemlerini yürütmek,

k)Tüzüğün 7.3 maddesi gereğince her yıl için katılımcı üye katkı paylarını belirlemek, katılımcı üye başvurularını değerlendirmek, katılımcı üyenin Dernek çalışma ve etkinliklerine katılma prensiplerini belirlemek, gerekli görüldüğü takdirde katılımcı üye haklarını sona erdirmek,

l)Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

m)Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,

n)Dernekte çalışacak personelin kadrolarını tespit etmek,

o)Bu Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu

MADDE 23

Denetleme Kurulu üç asil üyeden teşekkül eder ve iki yıllık süre için dernek üyeleri arasından gizli oyla üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Üyelerden en çok oy alan ilk üç üye asil, ondan sonra gelen üç üye yedek olarak belirlenir. Seçimde en fazla oy alan üye başkan seçilir. Eşit oy alınması halinde, (1) ay içinde yapacağı ilk toplantısında bir Denetleme Kurulu Başkanı seçer. Süresi biten üyenin seçilmesi mümkündür.

Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin usulü dairesinde yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olan Denetleme Kurulunun üyeleri tek tek ve kurul halinde her zaman dernek defterlerini inceleyebilirler.

Denetleme Kurulu, SMB nin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az (6) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve varsa önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu kendi çalışma usulünü tespit eder.

Yüksek İstişare Kurulu

MADDE 24

Genel Kurul tarafından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine  iki yıllık süre için Türk iş hayatında geniş bilgi, tecrübe ve başarısı ile tanınan üyeler arasından gizli oyla dokuz asil ve dokuz yedek üye seçilir. Üyelerden en çok oy alan ilk dokuz üye asil, ondan sonra gelen dokuz üye de yedek olarak belirlenir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Onur üyeleri, eski Yönetim Kurulları Başkanları ile görevde olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asil üyeleri Yüksek İstişare Kurulunun tabii üyeleridir.

Yüksek İstişare Kuruluna aday olabilmek için SMB nden daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Yüksek İstişare Kurulu, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç (1) ay içinde yapacağı ilk toplantıda Genel Kurul tarafından seçilmiş üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Sekreter üye seçer.

Kurul yılda en az iki defa Başkanın daveti veya iki üyenin istemi ile toplanır, gündemindeki konuları inceleyerek görüşünü saptar. Görüşler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belli edilir. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. Yüksek İstişare Kurulu belli bir konuda görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulunun daveti üzerine de toplanabilir.

Yüksek İstişare Kurulunun Görevleri

MADDE 25

Kurulun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Genel Kurul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde yapılacak ilk toplantıda kendi içinden (tabii üyeleri hariç olmak üzere) beş kişilik bir Etik Kurul seçmek,

b)Yurt içinde ve yurt dışında iş yapan müteahhitlerin genel nitelikteki sorunlarını gözden geçirerek uzun vadeli önlemlere ışık tutmak,

c)Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

d)Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

Kurulun belirleyici görüşler tavsiye niteliğinde olup Birlik Yönetim Kurulunu bağlayıcı nitelikte değildir.

Etik Kurul

MADDE 26

Etik Kurul, Yüksek İstişare Kurulu tarafından Genel Kurul tarihinden itibaren en geç (1) ay içinde yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından (tabii üyeler hariç olmak üzere) seçtiği beş üyeden olur. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini Başkan seçer.

Etik Kurul, Genel Kurul veya Yönetim Kurulundan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır, bu kurullar tarafından iletilen ve SMB üyelerinin dernek amaçlarına, tüzüğüne, iş ahlakı ilkelerine ve iç  yönetmeliklerine uygun olmayan davranışlarıyla ilgili konular hakkında incelenmesi talep edilen hususları inceleyip görüşünü belirler.

Etik Kurul, yukarıda belirtilen durumlarda, üyenin sözlü veya yazılı savunmasını sunması için (30) günlük süre tanır. Bu süre içerisinde savunma verilmezse Etik Kurul mevcut bilgi ve deliller doğrultusunda (30) gün içinde incelemesini tamamlar, oy çokluğu ile belirlediği görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirir.

Etik Kurulun inceleme yaptığı konuda, üyenin üyelikten çıkarılması yönünde vermiş olduğu görüşüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararının üye tam sayısının oy çokluğu ile alınması gerekir.

 1. Madde (Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Askıya Alınması Kararlarına İtiraz) ile belirlenen çevrede, üyenin süresinde Yönetim Kurulu kararına itiraz etmemesi, veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkarılan üye tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde

SMB Yönetim Kurulu yasal yollara başvurur.

Genel Sekreterlik Görev ve Yetkileri

MADDE 27

Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri dışından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer ücretli personelin çalışma şartları Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun sekreterya hizmetleri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Çalışma Grupları

MADDE 28

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları kurulabilir.

Kurulacak Çalışma Grubuna bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Çalışma Grubu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve üyeleri, görev kapsamı ve görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Grupları Yönetim, Denetleme ve Yüksek İstişare Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek  etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Çalışma Grupları varsa ilgili Dernek İç Yönetmeliğine uymak şartıyla çalışma düzenini kendi belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe

MADDE 29

Derneğin mali dönemi, her yıl 01 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

Derneğin bütçesi amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Derneğe yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda salt çoğunlukla Genel Kurul tarafından belirlenir.

 Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 30

 Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye giriş ödentileri ve yıllık ödentileri 2010 yılı için SMB ye giriş ödentisi 300 TL ve yıllık ödenti 500 TL olarak belirlenmiştir. Ödenti miktarları her iki yılda bir Genel Kurul tarafından bütçe ile yıllık olarak belirlenir. Yıllık ödenti tutarı ve ödeme şekli Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. Genel Kurul kararıyla belirlenen ödentilerin süresinde ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.
 2. Verilen hizmetlerle yapılacak katkı paylarından elde edilen gelirler,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler,
 6. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
 7. Resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerden, üyelerden alınacak her türlü bağış gelirleri,
 8. Çeşitli faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Dernek, dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiliği olan kuruluşlardan İçişleri Bakanlığı nın vereceği izinle yardım alabilir.

Siyasi partilerden, İşçi ve İşveren Sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edilemeyeceği gibi adı geçen kuruluşlara yardımda bulunulamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler.

MADDE 31

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Gelir ve Giderlerde Usul

MADDE 32

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, (5) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı ndan alınır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren (30) gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa, SMB özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir

Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış aidatı toplayacak kişi veya kişileri SMB Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Sandık Kurulması

MADDE33

 Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Yönetim Kurulu tarafından Sandık açılmasına karar verilebilir. Ancak sağlanan kar hiçbir şekilde üyeler arasında paylaştırılamaz. Sandık, Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca gerekli faaliyette bulunabilir.

Lokal Açılması

MADDE 34

 Yönetim Kurulu tarafından o yerin en büyük mülki amirinden izin alınması halinde Derneğin merkezinin bulunduğu ilde bir lokal açılabilir.

Fesih ve Tasfiye

MADDE 35

Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu kararın verilebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması gerekir.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci bir toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Mal, para ve hakların tasfiyesi Genel Kurul kararında belli edilir.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

Tasfiye ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tüzükte Açıklık Olmayan Haller

MADDE 36

Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR