25.7 C
İstanbul
Perşembe, Ağustos 11, 2022

Ticari SMS’ler ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

- REKLAM -

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yönetmelikle, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlar ve bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri belirlendi.

Yönetmelik;
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletileri,
Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletileri
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak, üyelerine gönderdiği iletileri,
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerini
Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletileri,  kapsamamakta.

Ticari İletişimde Kurallar Belli Oldu

Elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer alması zorunluluğu getirildi. Promosyon ve hediye gibi hususların niteliğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bunlara katılım ve faydalanma koşullarının anlaşılabilir olması şartı getirildi.

Ticari Elektronik İletiler Konusunda Hukuki Boşluk Giderildi

Onayın, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce belirli usul ve esaslara göre sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınması ve bu onayın sadece alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olduğu kabul edildi.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağı hükme bağlandı.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay almasına gerek bulunmadığı hususu düzenlendi.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmayacağı, ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamayacağı hükme bağlandı.

Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edildi.

Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilmesi, bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olması şartıyla mümkün olduğu hüküm altına alındı.

Ticari Elektronik İletilerde Tanıtıcı Bilgiler Yer Alacak

Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmesi ve ayrıca bu iletilerde, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmesi hususu düzenlendi.

Alıcılara Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı Tanınacak

Alıcı istediğinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebilmesi ve alıcının ret bildiriminde bulunması ile bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayın geçersiz duruma gelmesi hükme bağlandı.

Yönetmelikle, ret bildiriminin ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse, kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanması ve gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer almasına ilişkin hüküm getirildi.

Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren üç iş günü içinde alıcıya ileti göndermeyi durdurması hükme bağlandı.

Aracı Hizmet Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu Belirlendi

Hizmet sağlayıcının, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebileceği hususu düzenlendi. Bu iletilerde hizmet sağlayıcılara Yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerin ifasına aracı hizmet sağlayıcının teknik imkân tanımasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Aracı hizmet sağlayıcıların, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı gibi tanıtıcı bilgilere yer vermesi hükme bağlandı.
Aracı hizmet sağlayıcıların başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamayacağı hususu düzenlendi.

Kişisel Veriler Korunacak

Yönetmelikle, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacağı ve bunları kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamayacağına ilişkin düzenleme getirildi.

Şikâyet Başvuruları Bakanlık İnternet Sayfası Üzerinden Yapılabilecek

Şikâyet başvurularının, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde elektronik ortamda kolay, hızlı ve etkin bir şekilde Bakanlık internet sitesindeki şikâyet portalı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmesi imkanı tanındı. Şikâyetlerin değerlendirilmesinin akabinde ticaret il müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulanacağına ilişkin düzenleme Yönetmelikle getirildi.

Son Haberler

Diğer Haberler