15.7 C
İstanbul
Pazar, Kasım 28, 2021

TUİK 2020 Yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’nı yayınladı

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2020 yılında 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL’ye yükseldi.

Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,09 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı %1,09’a yükseldi

.
En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %52,8 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %57,2 ile ilk sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında %57,2’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının %28,4’ünü, yükseköğretim %12,3’ünü, yurt dışı kaynaklar %2,0’ını ve yurt içi diğer kaynaklar %0,1’ini finanse etti.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 199 bin 371 Ar-Ge personeli çalıştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında %65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %29,9’u yükseköğretimde ve %4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

Ar-Ge personelinin %32,1’i doktora veya eşdeğeri eğitim seviyesine sahip

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge personelinin %33,1’inin lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %32,1 ile doktora veya eşdeğeri, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %45,7 ile lisans, %21,4 ile yüksek lisans, %19,0 ile doktora veya eşdeğeri, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,8 ile lise ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu.

En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2020 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %32,5’ini gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu %25,6 ile TR10 (İstanbul) ve %10,6 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına bakıldığında ise toplam Ar-Ge personel sayısının %29,0’u TR10 (İstanbul) bölgesinde, %19,3’ü TR51 (Ankara) ve %7,7’si TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının %55,9’u Ar-Ge merkezlerinde yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 35 milyar 623 milyon TL Ar-Ge harcamasının %55,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde faaliyet yürüten girişimler çalışan sayılarına göre incelendiğinde ise Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının %85,2’sinin 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler tarafından yapıldığı görüldü.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon TL Ar-Ge harcamasının %44,7’sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında %35,3 idi. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının %40,4’ü orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, %9,2’si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve %5,7’si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.

-REKLAM-

Son Haberler

Diğer Haberler